Giải câu 49 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử sgk Toán đại 8 tập 1 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 49 : Trang 22 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính nhanh:

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5

b) 452 + 402 – 152 + 80 . 45.

Bài làm:

a) 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5 = (37,5 . 6,5 + 3,5 . 37,5) – (7,5 . 3,4 + 6,6 . 7,5)

= 37,5(6,5 + 3,5) – 7,5(3,4 + 6,6)

= 37,5 . 10 – 7,5 . 10

= 375 – 75 = 300

b) 452 + 402 – 152 + 80 . 45 = 452 + 2 . 40 . 45 + 402 – 152

= (40 + 45)2 – 152

= 852 – 152

= (85 – 15)(85 + 15)

= 70 . 100 = 7000

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021