Giải câu 61 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 27

  • 1 Đánh giá

Câu 61 : Trang 27 - toán 8 tập 1 phần đại số

Làm tính chia:

a) 5x2y4 : 10x2y;

b) x3y3 : (- x2y2);

c) (-xy)10 : (-xy)5.

Bài làm:

Hướng dẫn: Thực hiện các phép chia theo quy tắc:

  • Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
  • Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.
  • Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

a) 5x2y4 : 10x2y = x2 – 2. y4 – 1 = y3

b) x3y3 : (- x2y2) = . (-2) . x3 – 2 . y3 – 2 = -xy

c) (-xy)10 : (-xy)5 = (-xy)10 – 5 = (-xy)5 = -x5y5.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021