Giải câu 46 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 21

  • 1 Đánh giá

Câu 46 : Trang 21 - toán 8 tập 1 phần đại số

Tính nhanh:

a) 732 – 272;

b) 372 - 132

c) 20022 – 22

Bài làm:

Dựa vào hằng đẳng thức số 3, ta có thể tính nhanh các biểu thức như sau:

a) 732 – 272 = (73 + 27)(73 – 27)

= 100 . 46 = 4600

b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13)

= 50 . 25 = 100 . 12 = 1200

c) 20022 – 22 = (2002 + 2)(2002 – 2)

= 2004 . 2000 = 400800

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021