Giải câu 39 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 39 : Trang 19 - sgk toán 8 tập 1

a) 3x - 6y;

b) x2 + 5x3 + x2y;

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;

d) x(y - 1) - y(y - 1);

e) 10x(x - y) - 8y(y - x).

Bài làm:

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021