Giải câu 68 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp sgk Toán 8 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 68 : Trang 31 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y);

b) (125x3 + 1) : (5x + 1);

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x).

Bài làm:

Hướng dẫn: Biến đổi các đa thức bị chia về dạng hằng đẳng thức rồi chia.

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y.

b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = [(5x)3 + 1] : (5x + 1)

= (5x + 1) [(5x)2 – 5x + 1] : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1

= 25x2 – 5x + 1.

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : [-(x – y)] = - (x – y) = y – x

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021