Giải câu 51 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 51 : Trang 24 - toán 8 tập 1 phần đại số

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – 2x2 + x;

b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2;

c) 2xy – x2 – y2 + 16.

Bài làm:

a) x3 – 2x2 + x = x(x2 – 2x + 1)

= x(x – 1)2

b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2 = 2[(x2 + 2x + 1) – y2]

= 2[(x + 1)2 – y2]

= 2(x + 1 – y)(x + 1 + y)

c) 2xy – x2 – y2 + 16 = 16 – (x2 – 2xy + y2)

= 42 – (x – y)2

= (4 – x + y)(4 + x – y)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021