Giải câu 82 bài 12: Hình vuông sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 82 : Trang 108 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 107, trong đó ABCD là hình vuông. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình vuông.

Giải bài 12: Hình vuông - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Xét tam giác vuông AEH và tam giác vuông DHG có:

AE = DH (gt)

AH = DG ( do AD = DC mà DH = GC)

=> ∆AEH = ∆DHG (c.g.c)

=> HE = GH (cạnh tương ứng) (1)

= \(\widehat{HGD}\)

Ta có = 1800 - ( + \(\widehat{GHD}\)) = 1800 - ( + \(\widehat{AEH}\))

= 1800 - 900 = 900 (2)

Từ (1) và (2) ta được EFGH là hình vuông.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021