Giải câu 64 bài 11 toán 8 tập 1 trang 28 phần đại số

  • 1 Đánh giá

Câu 64 : Trang 28 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2;

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- x);

c) (3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

Bài làm:

Hướng dẫn: Chia mỗi hạng tử của đa thức chia cho đơn thức.

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2

= (- )x5 – 2 + x2 – 2 + (-)x3 – 2

= - x3 + – 2x.

b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (- x)

= (x3 : -x) + (-2x2y : -x) + (3xy2 : -x)

= -2x2 + 4xy – 6y2

c)(3x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 3xy

= (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy)

= xy + 2xy2 – 4.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021