Giải câu 23 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 23 : Trang 46 sgk toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau.

a) ;

b) ;

c) ;

d)

Bài làm:

Hướng dẫn: Đưa các phân thức về dạng cùng mẫu thức, sau đó cộng tử số với nhau.

a) \( =\frac{y}{x(2x-y)}+\frac{4x}{y(y-2x)}\)

b)

c)

d)

\( =\frac{1}{x+2}+\frac{1}{(x+2)(4x+7)}\)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021