Giải câu 63 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1Trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 63 : Trang 28 sgk toán 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B = 6y2.

Bài làm:

Đa thức A có 3 hạng tử 15xy2 , 17xy3 , 18y2, ta thấy 3 hạng tử này đều chia hết cho 6y2.

=>Biểu thức A chia hết cho 6y2.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021