Giải câu 33 bài 5: Luyện tập sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Câu 33: Trang 16 - sgk toán 8 tập 1

Tính :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bài làm:

Ta có :

a.

=

=

Vậy = $4 + 4xy + x ^{2}y ^{2}$

b.

=

=

Vậy = $25 – 30x + 9x ^{2}$

c.

=

=

Vậy = $25 – x ^{4}$

d.

=

=

Vậy = $125x ^{3}– 75x ^{2}+ 15x – 1$

e.

=

=

Vậy = $8x ^{3}– y ^{3}$

f.

=

=

Vậy = $x ^{3}+ 27.$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021