Giải câu 40 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 40 : Trang 19 - sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85;

b) x(x - 1) - y(1 - x) tại x = 2001 và y = 1999.

Bài làm:

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85

= 15 . 91,5 + 15 . 8,5

= 15(91,5 + 8,5) = 15 . 100 = 1500

b) x(x - 1) - y(1 - x)

= x(x - 1) - y[-(x - 1)]

= x(x - 1) + y(x - 1)

= (x - 1)(x + y) (*)

Thay x = 2001 và y = 1999 vào (*) ta được:

(2001 - 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021