Giải câu 65 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1Trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 65 : Trang 29 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2

(Gợi ý, có thế đặt x – y = z rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)

Bài làm:

Hướng dẫn: Đổi dấu số của đa thức chia, rồi chia từng hạng tử của đa thức bị chia cho da thức chia.

Ta có: [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2

= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : [-(x – y)]2

= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (x – y)2

= 3(x – y)4 : (x – y)2 + 2(x – y)3 : (x – y)2 + [– 5(x – y)2 : (x – y)2]

= 3(x – y)2 + 2(x – y) – 5

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021