Giải câu 73 bài 11: Hình thoi sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 73 : Trang 105 sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình thoi trên hình 102.

Giải bài 11: Hình thoi - Toán 8 tập 1

Bài làm:

Hình 102a, ABCD là hình thoi do có 4 cạnh bằng nhau.

Hình 102b, do EFGH là hình bình hành có đường chéo là tia phân giác nên EFGH là hình thoi.

Hình 102c, do KINM là hình bình hành có đường chéo vuông góc với nhau nên KINM là hình thoi.

Hình 102d không là hình thoi vì PQRS không là hình bình hành

Hình 102e, ADBC là hình thoi do có 4 cạnh bằng nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021