Giải câu 77 bài 11: Hình thoi sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 77 : Trang 106 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Bài làm:

Giải bài 11: Hình thoi - Toán 8 tập 1

Hình thoi ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo.

a) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình. Vậy O là tâm đôi xứng của hình thoi ABCD.

b) BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

B và D cũng đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

Vậy hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021