Giải câu 79 bài 12: Hình vuông sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 79 : Trang 108 sgk toán 8 tập 1

a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6cm, cm, 5cm hay 4cm ?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng: 1dm,

dm, \(\sqrt{2}\)dm hay \(\frac{4}{3}\)dm ?

Bài làm:

Giải bài 12: Hình vuông - Toán 8 tập 1

a) Gọi đường chéo của hình vuông có độ dài là a.

Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông có cạnh huyền là a và cạnh góc vuông là 3cm ta có:

a2 = 32 + 32 = 18

=> a = (cm)

Vậy đường chéo của hình vuông đó bằng 3 cm.

b) Gọi cạnh của hình vuông là a.

Áp dụng định lí Pytago cho tam giác vuông có cạnh huyền là 2dm ta có

a2 + a2 + 22 =>2.a2 = 4 => a2 = 2 => a = dm

Vậy cạnh của hình vuông đó bằng dm .

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021