Giải câu 81 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán Đại 8 tập 1 Trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 81 : Trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

a) ;

b) ;

c) .

Bài làm:

a) hay

Vậy

Vậy x = - 2

c)

Vậy

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021