Giải câu 2 bài 1: Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 36 sgk toán 8 tập 1

Ba phân thức sau có bằng nhau không?

; \( \frac{x - 3}{x}\) ; \( \frac{x^{2}- 4x + 3}{x^{2}- x}\).

Bài làm:

Hướng dẫn: Để xác định 3 phân thức trên có bằng nhau hay không, ta xác định từng cặp phân thức một có bằng nhau hay không.

Cặp phân thức: ; \( \frac{x - 3}{x}\)

Ta có: (x2 – 2x – 3)x = x3 – 2x2 – 3x

( x2 + x)(x – 3) = x3 – 3x2 + x2 – 3x = x3 – 2x2 – 3x

=> (x2 – 2x – 3)x = ( x2 + x)(x – 3)

Vậy = \( \frac{x - 3}{x}\)

Cặp phân thức ; \( \frac{x^{2}- 4x + 3}{x^{2}- x}\).

Ta có: (x - 3)(x2 – x) = x3 – x2 + 3x2 + 3x = x3 – 4x2 + 3x

x(x2 - 4x + 3) = x3 – 4x2 + 3x

=> (x - 3)(x2 – x) = x(x2 - 4x + 3)

=> = \( \frac{x^{2}- 4x + 3}{x^{2}- x}\)

Vậy: = \( \frac{x - 3}{x}\) = \( \frac{x^{2}- 4x + 3}{x^{2}- x}\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021