Giải câu 3 bài 1: Tứ giác sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 67

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 67 - sgk toán 8 tập 1

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD, CB = CD là hình "cái diều" .

a) Chứng minh rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính biết rằng : $\widehat{A}=100^{\circ},\widehat{C}=60^{\circ}$ .

Bài làm:

a. Ta có:

  • AB = AD (gt)

=> A thuộc đường trung trực của BD.

  • CB = CD (gt)

=> C thuộc đường trung trực của BD.

Vậy AC là đường trung trực của BD. ( đpcm )

b) Xét ∆ ABC và ∆ADC có :

  • AB = AD (gt)
  • BC = DC (gt)
  • AC cạnh chung

=> ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

=>

Ta có :

=>

Vậy .

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021