Giải câu 66 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1Trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 66 : Trang 29 sgk toán 8 tập 1

Ai đúng, ai sai ?

Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không”,

Hà trả lời: “A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2”,

Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”.

Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.

Bài làm:

Hướng dẫn: để biết Hà hay Quang đúng, ta thực hiện phép chia đa thức A cho đơn thức B"

Ta có: A : B = (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2

= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)

= x2 – 2x + 3y

Ta thấy, A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B.

Vậy Quang trả lời đùng, Hà trả lời sai.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021