Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa ri 1871

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa ri 1871. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?

 • A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước
 • B. Ngăn cản nước Đức thống nhất
 • C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức
 • D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ

Câu 2: Khi quân Phổ tiến về Pa-ri, bao vây thành phố, “Chính phủ vệ quốc” trở thành Chính phủ gì?

 • A. “Chính phủ quốc dân”,
 • B. “Chính phủ phản quốc”.
 • C. “Chính phủ lập quốc”.
 • D. “Chính phủ lâm thời”.

Câu 3: Ngày 2 - 4 - 1871, gắn sự kiện lịch sử nào ở Pháp?

 • A. Quân Chi-e tiến hành phản công, mở đầu cuộc nội chiến.
 • B. Công xã Pa-ri bị thất bại.
 • C. Ngày chủ nhật đẫm máu
 • D. Ngày thứ năm đen tối.

Câu 4: Công xã Pa-ri là cuộc cách mạng:

 • A. vô sản đầu tiên trên thế giới.
 • B. dân chủ tư sản đầu tiên trên thể giới.
 • C. giải phóng dân tộc đầu tiên trên thế giới.
 • D. dân chủ tư sản tiêu biểu của thế giới.

Câu 5: Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?

 • A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng
 • B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng
 • C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận
 • D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân

Câu 6: Lực lượng tham gia đấu tranh trong Công xã Pa-ri là:

 • A. đông đảo quân chúng nhân dân lao động ở Pháp.
 • B. giai cấp vô sản Pháp.
 • C. giai cấp công nhân và nông dân ở Pháp.
 • D. giai cấp công nhân, nông dân và bình lính ở Pháp.

Câu 7: Bài học lớn nhất rút ra từ sự thất bại của Công xã Pa-ri năm 1671 ở Pháp là:

 • A. thiếu vai trò lãnh đạo của chính đảng giai cấp vô sản.
 • B. thiếu tính kiên quyết trong đấu tranh.
 • C. đấu tranh còn lẻ tẻ, rời rạc
 • D. chưa xác định đúng kẻ thù.

Câu 8: Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

 • A. Ngày 29/8/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Luân Đôn (Anh).
 • B. Ngày 20/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Pa-ri (Pháp).
 • C. Ngày 28/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Luân Đôn (Anh).
 • D. Ngày 28/9/1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Tại Béc-lin (Đức).

Câu 9: Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm

 • A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa
 • B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản
 • C. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari
 • D. Khôi phục lại chế độ quân chủ

Câu 10: Mục đích của Quốc tế tứ nhất là gì?

 • A. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.
 • B. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, Ăng-ghen.
 • C. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, chống lại tư tưởng của tư sản.
 • D. Nhằm truyền bá học thuyết của C.Mác, Ẳng-ghen chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ.

Câu 11: Vai trò to lớn nhất của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân là gì?

 • A. Đấu tranh kiên quyết chống tư tưởng lệch lạc trong nội bộ Quốc tế.
 • B. Lên án các cuộc chiến tranh thuộc địa.
 • C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.
 • D. Đòi thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 12: Đầu thập niên 60 của thế kỉ XIX phong trào đấu tranh của công nhân chịu ảnh hưởng của khuynh hướng nào?

 • A. Khuynh hướng vô sản.
 • B. Khuynh hướng phi vô sản.
 • C. Khuynh hướng tiểu tư sản.
 • D. Tất cả các khuynh hướng trên.

Câu 13: Khi Chính phủ vệ quốc đầu hàng quân Phổ, nhân dân Pa-ri tổ chức thành đơn vị chiến đấu có tên gọi là gì?

 • A. Vệ quốc quân.
 • B. Vệ quốc đoàn.
 • C. Dân quân tự vệ chiến đấu.
 • D. Quốc dân quân.

Câu 14: Ngày 18 -3 - 1871 đi vào lịch sử nước Pháp như thế nào?

 • A. Lần đầu tiên giai cấp tư sản đánh bại giai cấp vô sản.
 • B. Lần đầu tiên giai cấp tư sản thành lập chính quyền ở Pa-ri.
 • C. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền của giai cấp tư sản bị lật đổ.
 • D. Lân đầu tiên giai cấp vô sản thành lập chính quyền thông qua bầu cử theo phổ thông đầu phiếu.

Câu 15: Ai là linh hồn của Quốc tế thứ nhất?

 • A. C.Mác.
 • B. Ăng-ghen.
 • C. Lê-nin.
 • D. Xta-lin.

Câu 16: Công xã được thành lập vào thời gian nào? Cơ quan cao nhất của Công xã là gì?

 • A. Ngày 26 - 3 - 1871. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã.
 • B. Ngày 24 - 3 - 1871. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã.
 • C. Ngày 25 - 3 - 1871. Cơ quan cao nhất là Chính phủ lâm thời.
 • D. Ngày 26 - 3 - 1871. Cơ quan cao nhất là Chính phủ vệ quốc.

Câu 17: Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế. Đó là:

 • A. Nguyên tắc của Quốc tế thứ nhất.
 • B. Vai trò của Quốc tế thứ nhất.
 • C. Mục đích của Quốc tế thứ nhất.
 • D. Ý nghĩa của Quốc tế thứ nhất.

Câu 18: Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?

 • A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng
 • B. Đội ngũ công nhân đông đảo
 • C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân
 • D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt

Câu 19: Một trong các vai trò của Quốc tế thứ nhất là:

 • A. đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác.
 • B. đầu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.
 • C. đoàn kết đầu tranh để thực hiện “vô sản hóa”,
 • D. tập hợp công nhân đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Câu 20: Năm 1876, gắn với sự kiện gì của Quốc tế thứ nhất?

 • A. Quốc tế thứ nhất thành lập.
 • B. Quốc tế thứ nhất tuyên bố giải tán.
 • C. Quốc tế thứ nhất tập hợp được lực lượng công nhân đông đảo.
 • D. Quốc tế thứ nhật thông qua Tuyên ngôn.

Câu 21: Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

 • A. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân
 • B. Chống những tư tưởng lệnh lạc trong nội bộ
 • C. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng
 • D. Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước

Câu 22: Ngày 2 - 2 - 1870, toàn bộ quân đội Pháp và Na-pô-lê-ông III phải đầu hàng

 • A. quân Phổ.
 • B. quân Anh
 • C. quân Đức.
 • D. quân Trung Quốc.

Câu 23: Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là

 • A. Quân Phổ bại trận
 • B. Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ
 • C. Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến
 • D. Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa

Câu 24: Cho các sự kiện:

1. Hội đông Công xã được thành lập,

2. Quân Chi-e tiến hành phản công, mở đầu cuộc nội chiến.

3. Chiên luỹ cuối cùng của Công xã lọt vào tay kẻ thù.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

 • A. 3, 1, 2.
 • B. 3, 2, 1.
 • C. 2, 1, 3.
 • D. 2, 3, 1.

Câu 25: Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?

 • A. Năm 1848
 • B. Năm 1864
 • C. Năm 1876
 • D. Năm 1895
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 38 quốc tế thứ nhất và công xã Pa ri 1871


 • 56 lượt xem