Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (P1)

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30
 • 1 Đánh giá

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (P1)

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (P1) được Khoahoc tổng hợp và đăng tải. Gồm câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30 giúp học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Câu 1: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 • A. Thực dân Anh đặt ra thuế chè
 • B. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức
 • C. Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập
 • D. Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng

Câu 2: Cho các sự kiện:

1. Chiến thắng l-oóc-tao, chấm dứt.

2. Đại hội lục địa tại Phi-la-đen-phi-a đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.

3. Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

 • A. 2, 1, 3.
 • B. 2, 3, 1.
 • C. 3, 2, 1.
 • D. 3, 1, 2.

Câu 3: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

 • A. 13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất
 • B. 13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài
 • C. 13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây
 • D. Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Câu 4: Bản Hiến pháp năm 1787 của Mĩ quy định Tổng thống là:

 • A. tổng chỉ huy quân đội.
 • B. tổng tư lệnh tài chính.
 • C. tổng tư lệnh quân đội.
 • D. tổng tư lệnh quốc gia

Câu 5: Nước Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Điều đó được quy định ở đâu?

 • A. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775.
 • B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.
 • C. Hiến pháp năm 1787.
 • D. Hoà ước Véc-xai 1783.

Câu 6: Chính quyền thực dân Anh ở Bắc Mĩ đã cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng

 • A. công nghiệp.
 • B. thủ công nghiệp.
 • C. đã có ở Anh.
 • D. tiêu dùng.

Câu 7: Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

 • A. Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp
 • B. Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa
 • C. Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề
 • D. Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 1787 của Mĩ, Tổng thống nắm các quyền gì?

 • A. Hành pháp.
 • B. Lập pháp.
 • C. Tư pháp.
 • D. Nắm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Câu 9: Tại Đại hội lục địa lần thứ nhất vào tháng 9 - 1774, các đại biểu yêu cầu vua Anh vấn đề gì?

 • A. Rút quân đội khỏi Bắc Mĩ.
 • B. Bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
 • C. Bỏ chính sách thuê khoá ở Bắc Mĩ.
 • D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ

Câu 10: Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

 • A. Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh
 • B. Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát
 • C. Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa
 • D. Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Câu 11: Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ vào thời gian nào?

 • A. Tháng 4 năm 1775.
 • B. Tháng 5 năm 1775.
 • C. Tháng 7 năm 1776.
 • D. Tháng 7 năm 1767.

Câu 12: Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. Đó là một trong:

 • A. nguyên nhân bùng nổ cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
 • B. diễn biến của cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • C. mục đích của cuộc đầu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • D. kết quả và ý nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Câu 13: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào văn kiện nào của Mĩ để viết đoạn trích cho bản Tuyên ngôn Độc lập?

 • A. Hiến pháp năm 1787.

 • B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.
 • C. Hoà ước Véc-xai L783.
 • D. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775.

Câu 14: Luận điểm trên được vận dụng trong văn kiện nổi tiếng nào?

 • A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (1789)

 • B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848)

 • C. Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)
 • D. Tuyên ngôn Độc lập của Inđônêxia (1945)

Câu 15: Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

 • A. Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp
 • B. Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang
 • C. Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ
 • D. Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh

Câu 16: Theo nguyên tắc nhân quyền, Quốc hội Mĩ nắm quyền gì?

 • A. Hành pháp.
 • B. Lập pháp.
 • C. Tư pháp.
 • D. Nắm cả ba quyền trên.

Câu 17: Tháng 7 – 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa?

 • A. Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức
 • B. Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức
 • C. Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập
 • D. Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga

Câu 18:

- Không xóa bỏ chế độ nô lệ.

- Công nhân và nhân đân lao động vẫn bị bóc lột.

- Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng.

Đó là hạn chế của:

 • A. Nghị quyết Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775.
 • B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776.
 • C. Hiến pháp năm 1787.
 • D. Hoà ước Véc-xai 1783.

Câu 19: Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất

 • A. Chưa có người cư trú
 • B. Của thổ dân da đỏ
 • C. Có người da đen cư trú
 • D. Có những tộc người da trắng cư trú

Câu 20: Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776) của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra………Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có …….. và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

 • A. Có quyền bình đẳng……….quyền được sống, quyền tự do
 • B. Có quyền sống…….quyền được sống, quyền tự do
 • C. Có quyền bình đẳng………quyền tư hữu tài sản
 • D. Có quyền tự do………quyền sống

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (P1) được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần trắc nghiệm trên đây sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra quan trọng khác. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên các em nhớ tham khảo các môn học lớp 10 khác nữa nhé.

 • 809 lượt xem
👨 Đinh Thị Nhàn Cập nhật: 14/04/2022