Giải bài 38 quốc tế thứ nhất và công xã Pa ri 1871

 • 1 Đánh giá

Trong tiến trình phát triển của phong trào công nhân Quốc tế ở thế kỷ XIX, sự ra đời của Quốc tế thứ nhất và sựthành lập Công xã Pa-ri là những mối quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân để hiểu hoàn cảnh ra đời và những hoạt động của Quốc tế thứ nhất như thế nào? Sự thành lập của công xã Pa-ri và những thành tựu to lớn của Công xã? Ý nghĩa và những bài học của Công xã? Ý nghĩa và những bài học của Công xã ra sao, chúng ta cùng đến với bài “quốc tế thứ nhất và công xã Pa –ri 1871” lịch sử 10.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Quốc tế thứ nhất

a. Hoàn cảnh ra đời.

 • Giữa thế kỷ XIX kinh tế TBCN phát triển:
  • Công nhân đông, tập trung trong các nhà máy ,xí nghiệp
  • Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột
 • 28/9/1864: Quốc tế thứ nhất thành lập

b. Hoạt động :

 • Thông qua các kỳ đại hội (5 lần ĐH)
 • Truyền bá học thuyết Mác
 • Chống tư tưởng lệch lạc, sai lầm trong nội bộ

c. Vai trò:

 • Thông qua nghị quyết về kinh tế - chính trị
 • Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào CN
 • Đoàn kết thống nhất các lực lượng vô sản Thế giới

2. Công xã Pari 1871

a. Cuộc cách mạng ngày 18-3-1871 và sự thành lập Công xã

 • 19-7-1870, chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ. Pháp thua.
 • Ngày 4 - 9 – 1870, nhân dân Pari khởi nghĩa, chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ.
  • “Chính phủ vệ quốc” của tư sản được thành lập.
  • Nhân dân tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân.
 • Ngày 18-3-1871, Chi-e tấn công đồi Mông-mác thất bại, bỏ Pa-ri chạy về Véc-xai. Nhân dân làm chủ Pa-ri.

b. Công xã Pa-ri – Nhà nước kiểu mới

 • 26/3/1871, Hội đồng Công xã gồm 86 đại biểu, được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
 • Ban bố pháp luật và lập ra 10 uỷ ban để thi hành pháp luật.
 • Ra sắc lệnh giải tán quân đội, bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Ban hành sắc lệnh mới: tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước, quy định lương tối thiểu, thực hiện giáo dục bắt buộc, quy định giá bán bánh mì…
 • Tất cả những chính sách trên đều nhằm phục vụ quyền lợi nhân dân lao động. Đây thực sự là một Nhà nước kiểu mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 192 – sgk lịch sử 10

Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 194 – sgk lịch sử 10

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 195 – sgk lịch sử 10

Cuộc cách mạng 18/3/1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 196 – lịch sử 10

Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của công xã Pa –ri?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 196 – sgk lịch sử 10

Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 196 – sgk lịch sử 10

Chứng minh rằng: Công xã Pa –ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa –ri?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa ri 1871


 • 40 lượt xem