Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của công xã Pa –ri?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 196 – lịch sử 10

Trình bày những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của công xã Pa –ri?

Bài làm:

Những chính sách thể hiện bản chất nhà nước kiểu mới của Công xã Pa –ri:

  • 26/3/1871, Hội đồng Công xã gồm 86 đại biểu, được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
  • Ban bố pháp luật và lập ra 10 uỷ ban để thi hành pháp luật.
  • Ra sắc lệnh giải tán quân đội, bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Ban hành sắc lệnh mới: tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước, quy định lương tối thiểu, thực hiện giáo dục bắt buộc, quy định giá bán bánh mì…

=> Tất cả những chính sách trên đều nhằm phục vụ quyền lợi nhân dân lao động. Đây thực sự là một Nhà nước kiểu mới.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021