Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Sự xuất hiện của công cụ kim loại đã mở ra một thời đại mới mà tác dụng và năng suất lao động của nó vượt xa thời đại đồ đá. Nhờ có các công cụ bằng kim loại, người ta có thể khai phá những vùng đất đai mà trước kia chưa khai phá được, có thể cày sâu cuốc bẵm, có thể xẻ gỗ, đóng thuyền đi biển, xẻ đá làm lâu đàu và bản thân việc đúc sắt cũng là một ngành sản xuất quan trọng bậc nhất.

=> Đây thực sự là cuộc cách mạng trong sản xuất, lần đầu tiên trong lịch sử, loài người có thể tạo ra một lượng sản phẩm thừa.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021