Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 194 – sgk lịch sử 10

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

Bài làm:

Vai trò của Quốc tế thứ nhất:

  • Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.
  • Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021