Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 187 – sgk lịch sử 10

Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Bài làm:

Đầu thế kỉ XIX chủ nghĩa tư bản bộc lộ những mặt hạn chế khiến một số nhà tư tưởng tiến bộ đã đề ta một học thuyết mới: Chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng:

  • Tố cáo, lên án mặt trái của xã hôị tư bản
  • Muốn xây dựng một chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn: không có tư hữu, không có bóc lột.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021