Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng tư sản Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 145 – sgk lịch sử 10

Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng tư sản Anh?

Bài làm:

Diễn biến của cách mạng (theo dõi niên biểu nắm sự kiện chính)

  • Năm 1642 -1648: nội chiến ác liệt (Vua -Quốc hội)
  • Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao
  • 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)
  • Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

Kết quả của cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

  • Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021