“Đồng minh những người cộng sản” ra đời hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 189 – sgk lịch sử 10

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Bài làm:

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh:

  • Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăngghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính Đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
  • Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăngghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa.
  • Tháng 6 - 1847 Đồng minh những người chính nghĩa họp lại và đổi tên là “Đồng minh những người cộng sản ra đời”.

Mục đích hoạt động: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021