Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 187 – sgk lịch sử 10

Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó?

Bài làm:

Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức nửa đầu thế kỉ XIX, ta nhận thấy, phong trào công nhân thời đó có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Cụ thể là

 • Về ưu điểm:
  • Các cuộc đấu tranh thể hiện được ý thức đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.
  • Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân: từ đấu tranh kinh tế dần dần chuyển sang đấu tranh chính trị.
  • Tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.
 • Về hạn chế:
  • Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng bị thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.
  • Vẫn còn nặng nề đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt.
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021