Những nhà tư tưởng tiến bộ của Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 152 – sgk lịch sử 10

Những nhà tư tưởng tiến bộ của Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Bài làm:

Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển. Triết học ánh sáng dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021