Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 86 – sgk lịch sử 10

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và Triệu Quang Phục giành được thắng lợi, thành lập nhà nước Vạn Xuân độc lập, đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Mặc dầu chi tồn tại được 60 năm, nước Vạn Xuân độc lập vẫn là một sự cổ vũ lớn cho thế hệ sau trong cuộc chiến đấu vì nền độc lập của tổ quốc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021