Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 120 – sgk lịch sử 10

Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó?

Bài làm:

Những việc mà vương triều Quang Trung làm được là:

  • Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục thi cử.
  • Quân đội được tổ chức quy củ và trang bị vũ khí đầy đủ.
  • Đặt quan hệ hòa hảo với nhà Thanh và được nhà Thanh rất tôn trọng.
  • Quan hệ với Lào và Chân Lạp diễn ra tốt đẹp.

Từ những việc làm đó ta thấy:

  • Những việc đó có tác dụng làm ổn định lại đất nước. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của nó chưa lan rộng ra cả nước.
  • Vua Quang Trung mất đột ngột đã không cho phép hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021