Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 129 – sgk lịch sử 10

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX?

Bài làm:

Dưới thời nhà Nguyễn, mặc dầu triều đình đã cố gắng ổn định nền thống trị và đã có những cống hiến nhất định đến một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nhất là lĩnh vực văn hóa. Song trong bối cảnh thế giới và đất nước đặt ra là những thử thách, yêu cầu phải tự cường thì nhà Nguyễn đã không đáp ứng làm cho các mâu thuẫn xã hội càng gia tăng, phong trào đấu tranh phản đối chính quyền diễn ra liên tục làm xã hội Việt Nam thời Nguyễn ngày càng trở nên rối ren và phức tạp như một học giả phương Tây nhận xét “ đang lên cảm sốt trầm trọng”.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021