Hãy nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Lê.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 105 – sgk lịch sử 10

Hãy nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Lê.

Bài làm:

Đời sống văn hóa của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý, Trần, Lê phát triển phong phú và đa dạng. Ngoài những nét vă hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc và dân gian thì đất nước chúng ta còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố từ bên ngoài vào.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021