Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 128 – sgk lịch sử 10

Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn?

Bài làm:

Chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn (nhất là hạn chế giao thương với phương Tây) đã không tạo điều kiện cho sự phát triển giao lưu và mở rộng sản xuất. Không xuất phát từ nhu cầu tự cường dân tộc mà xuất phát từ mua bán của triều đình.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021