Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX. So sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 132 – sgk lịch sử 10

Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX. So sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó?

Bài làm:

Đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ XIX là:

  • Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu triều đại
  • Nổ ra liên tục, số lượng lớn
  • Nhiều cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thời gian kéo dài như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi.

So sánh với các triều đại trước:

  • Các triều đại trước phong trào đấy tranh của nhân dân thường nổ ra vào cuối triều đại, nhưng thời Nguyễn phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra ngay khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền. Số lượng, mô mô và thành phần tham gia cũng đông đảo hơn so với các thời kì trước đó.

Ý nghĩa của phong trào đấu tranh của nhân dân:

  • Điều này chứng tỏ sự mâu thuẫn giai cấp trong xã hội vô cùng quyết liệt và chứng tỏ sức mạnh của nông dân.
  • Làm cho nhà Nguyễn ngày càng suy yếu nghiêm trọng và cuối cùng tự chuốc lấu thất bại trước sự xâm lược của thực dân phương Tây.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021