Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 82 – sgk lịch sử 10

Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

Bài làm:

Những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta:

  • Về tổ chức bộ máy cai trị: Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.
  • Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt
  • Chính sách đồng hóa về văn hóa: Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán, mở các lớp dạy chữ Nho,...
  • Thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021