Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 82 – sgk lịch sử 10

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

Bài làm:

Các chính sách đô hộ của phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích của chúng là đồng hóa dân tộc ta.

Cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên cường về mọi mặt của dân tộc Việt Nam trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Dân tộc ta đã hình thành nền văn hóa từ lâu đời, bản sắc văn hóa của dân tộc đã thấm sâu vào trong máu thịt của người Việt.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021