Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 – sgk lịch sử 10

Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông?

Bài làm:

Bộ máy nhà nước thời Lý:

Giải bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Bộ máy nhà nước thời Trần và thời Lê Thánh Tông:

Giải bài 17: Qúa trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021