Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài “Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh” lịch sử lớp 10. Thông qua bài học này, các em sẽ hiểu được rằng, cuộc đấu tranh của nhân dân Hà Lan lật đổ vương triều Tây Ban Nha từ giữa thế kỷ XVI là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời lịch sử cận đại thế giới. Và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVIII) là sự tiếp tục cuộc tấn công vào chế độ phong kiến châu Âu, mở đường cho lực lượng sản xuất tư bản phát triển.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Cách mạng Hà Lan

 • Từ đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế TBCN phát triển nhất châu Âu.
 • Giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh.
 • Tháng 8 -1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
 • Năm 1609 Hiệp định đình chiến được ký kết, nhưng đến năm 1649 mới được công nhận độc lập.
 • Ý nghĩa:
  • Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
  • Mở đường cho chủ nghĩa TB Hà Lan phát triển.
  • Mở ra thời đại mới -bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
 • Hạn chế: Quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi, nhân dân không được hưởng quyền lợi kinh tế, chính trị.

2. Cách mạnh tư sản Anh

a. Tình hình nước Anh trước cách mạng

 • Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
 • Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng
 • Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất TBCN

Cách mạng bùng nổ

b. Diễn biến của cách mạng (theo dõi niên biểu nắm sự kiện chính)

 • Năm 1642 -1648: nội chiến ác liệt (Vua -Quốc hội)
 • Năm 1449: xử tử vua, nước cộng hòa ra đời, cách mạng đạt đến đỉnh cao
 • 1653: Nền độc tài được thiết lập (một bước tụt lùi)
 • Năm 1688: Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiến được xác lập.

c. Ý nghĩa:

 • Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho CNTB ở Anh phát triển.
 • Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 144 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê – đéc – lan trước cách mạng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 144 – sgk lịch sử 10

Trình bày diễn biến chính của cách mạng Hà Lan?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 145 – lịch sử 10

Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 145 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 145 – sgk lịch sử 10

Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng tư sản Anh?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (P2)


 • 36 lượt xem