Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 145 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan?

Bài làm:

Tính chất của cuộc Cách mạng Hà Lan là: cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vừa là cuộc cách mạng tư sản. Bởi vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Động lực của cách mạng là đông đảo quần chúng nhân dân. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản.

Kết quả của cuộc cách mạng là đánh đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lập dân tộc, lập nên nhà nước Cộng hòa.

Ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan:

  • Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản và bước đầu suy vong của chế độ phong kiến.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 10