Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính tri nước Anh cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 175 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính tri nước Anh cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Tình hình chính trị nước Anh cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

  • Anh theo thể chế Quân chủ lập hiến ,2 Đảng thay nhau cầm quyền (Tự Do & Bảo Thủ), đều bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
  • Tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa, đặc biệt ở Châu Á và Châu Phi.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021