Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào? Vẽ sơ đồ nhà nước đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 135 – sgk lịch sử 10

Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào? Vẽ sơ đồ nhà nước đó?

Bài làm:

  • Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời Lý – Trần
  • Sơ đồ nhà nước thời Lý – Trần:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021