Những nét mới trong truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Những nét mới trong truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Bài làm:

Nét mới trong truyền thống yêu nước của dân tộc ta là:

  • Yêu nước gắn liền với thương dân
  • Yêu nước không chỉ chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế.
  • Yêu nước không chỉ dành riêng cho một người, một địa phương hay một nhóm người, một giai cấp mà là cho sự nghiệp của tất cả các tộc người sống trên đất nước Việt Nam. Vì vậy là phải đoàn kết dân tộc.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021