Giải bài 35 các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa – Tiết 1

 • 1 Đánh giá

Giải bài 35 các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa – Tiết 1

A. Kiến thức trọng tâm

I. Anh và Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

1. Nước Anh.

 • Tình hình kinh tế:
  • Từ cuối thập niên 70 của tk XIX Anh mất dần địa vị đứng đầu về công nghiệp; tuy vậy ,Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.
  • Công nghiệp: Nhiều tổ chức độc quyền ra đời, chi phối đời sống kinh tế nước Anh.
  • Nông nghiệp: Phát triển mất cân đối, Anh phải nhập khẩu lương thực.
 • Tình hình chính trị:
  • Anh theo thể chế Quân chủ lập hiến ,2 Đảng thay nhau cầm quyền (Tự Do & Bảo Thủ), đều bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.
  • Tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa, đặc biệt ở Châu Á và Châu Phi.
 • Đặc điểm: Anh là nước đế Quốc thực dân.

2. Nước Pháp:

 • Tình hình kinh tế:
  • Vào những thập niên cuối thế kỷ XIX kinh tế Pháp phát triển chậm lại.
  • Nguyên nhân:
   • Thất bại trong chiến tranh Pháp-Phổ 1870-1871.
   • Nghèo tài nguyên , nhiên liệu.
   • Tư sản Pháp coi trọng xuất cảng tư bản, không đầu tư nhiều cho công nghiệp trong nước.
  • Nông nghiệp: Nông nghiệp phát triển chậm, đất đai bị chia nhỏ.
  • Công nghiệp: đầu thế kỷ XX diễn ra quá trình tập trung sản xuất trong công nghiệp , đưa đến sự ra đời các công ty độc quyền, từng bước chi phối đời sống kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Tình hình chính trị:
  • Tháng 9/1870 thành lập nền cộng hoà thứ 3.
  • Tình hình chính trị ở Pháp thường xuyên khủng hoảng nội các.
  • Vào những thập niên cuối thế kỷ XIX Pháp tăng cường chạy đua vũ trang và xâm lược thuộc địa chủ yếu là châu Á và châu Phi
 • Đặc điểm:
  • Tư bản Pháp phần lớn xuất khẩu tư bản ra nước ngoài, dưới hình thức cho vay với lãi cao ; nên chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 175 – sgk lịch sử 10

Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 175 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính tri nước Anh cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 177 – sgk lịch sử 10

Hãy cho biết đặc điểm của tình hình kinh tế Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 177 – sgk lịch sử 10

Trình bày nét đổi bật về tình hình chính trị Pháp thời kì này?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 177 – sgk lịch sử 10

Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân” và chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 177 – sgk lịch sử 10

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế của Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (P1)


 • 4 lượt xem