Giải bài 40 Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài “Lê –Nin và phong trào cong nhân Nga đầu thế kỉ XX” lịch sử 10 hôm nay sẽ giúp các bạn nắm được: Đầu thế kỷ XX, nhờ những hoạt động tích cực của V.I.Lênin, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga đã ra đời và cách mạng 1905 –1907 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới…

A. Kiến thức trọng tâm

I. Hoạt động bước đầu của Lê – Nin trong phong trào công nhân Nga

 • Tiểu sử sơ lược về Lênin
  • Vla-đi-mia I-lích u-li-a-nốp, tức Lênin, sinh ngày 22.4.1870
  • Xuất thân trong một gia đình nhà giáo tiến bộ
  • Giác ngộ cách mạng rất sớm
  • Năm 1893, Lênin tới Xanh-pê-téc-bua và trở thành người đứng đầu một nhóm Macxít tại đây.
 • Hoạt động bước đầu của Lênin trong phong trào công nhân Nga
  • Thu năm 1895: Lãnh đạo thành lập Đảng Macxit cách mạng: Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.
  • Năm 1898: Lê –Nin bị bắt và bị đi đày ở Xi-bia
  • Năm 1900: Cùng các đồng chí cách mạng xuất bản báo Tia Lửa
  • Năm 1903: Chủ trì đại hội Đảng công nhân xã hội Dân chủ Nga, thông qua cương lĩnh và điều lệ của Đảng. Viết nhiều sách báo đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong…

II. Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga

1. Tình hình nước Nga Trước cách mạng.

 • Chính trị:
  • Duy trì nguyên vẹn chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế
  • Nga hoàng bóp nghẹt mọi tư tưởng tự do dân chủ
 • Kinh tế:
  • Nga hoàng kìm hãm sản xuất
  • Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời
 • Xã hội:
  • Đời sống nhân dân lao động hết sức cơ cưc
  • Giai cấp vô sản Nga chịu ba tầng áp bức bóc lột
  • Tình hình nước Nga trước cách mạng
  • Nhân dân >< chế độ PK => cách mạng bùng nổ

2. Cách mạng bùng nổ

 • Diễn biến:
  • 9/1/1905: “Ngày chủ nhật đẩm máu”
  • 1/5/1905: Cuộc biểu dương tinh thần đoàn kết của công nhân Nga có sự tham gia của công nhân và binh lính.
  • Tháng 6/1905: Thủy thủ chiến hạm Pôtemkin ở Ô-đét-xa khởi nghĩa
  • Tháng 12/1905: Cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ trang
  • Cuối 1907: Phong trào cách mạng giảm dần và chấm dứt
 • Kết quả: Cách mạng nhanh chóng thất bại
 • Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp vô sản lãnh đạo.
 • Ý nghĩa:
  • Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga Hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước Đế quốc.
  • Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 201 – sgk lịch sử 10

Trình bày hoạt động bước đầu của Lê – Nin trong phong trào công nhân Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 202 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 203 – sgk lịch sử 10

Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 203 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu vai trò của Lê –Nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 203 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (P2)


 • 9 lượt xem