Trình bày hoạt động bước đầu của Lê – Nin trong phong trào công nhân Nga?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 201 – sgk lịch sử 10

Trình bày hoạt động bước đầu của Lê – Nin trong phong trào công nhân Nga?

Bài làm:

Hoạt động bước đầu của Lê–Nin trong phong trào công nhân Nga:

  • Thu năm 1895: Lãnh đạo thành lập Đảng Macxit cách mạng: Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.
  • Năm 1898: Lê –Nin bị bắt và bị đi đày ở Xi-bia
  • Năm 1900: Cùng các đồng chí cách mạng xuất bản báo Tia Lửa
  • Năm 1903: Chủ trì đại hội Đảng công nhân xã hội Dân chủ Nga, thông qua cương lĩnh và điều lệ của Đảng. Viết nhiều sách báo đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong…
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021