Hãy nêu những việc làm sai trái của phái lập hiến sau khi cầm quyền?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 155 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu những việc làm sai trái của phái lập hiến sau khi cầm quyền?

Bài làm:

Những việc làm sai trái của phái lập hiến sau khi cầm quyền là:

  • Duy trì ngôi vua
  • Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu: “Tự do – bình đẳng- bác ái”.
  • Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp phát triển như: Bãi bỏ quy chế phường hội, cho phép tự do buôn bán, tổ chức hành chính theo quy chế mới…
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021