Chính quyền Gia cô banh đã thực hiện biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 157 – sgk lịch sử 10

Chính quyền Gia cô banh đã thực hiện biện pháp gì trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

Bài làm:

Những biện pháp của chính quyền Gia cô banh trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài là:

  • Tịch thu ruộng đất của quý tộc phong kiến chia thành nhiều mảnh nhỏ, bán theo phương thức trả góp trong 10 năm.
  • Tháng 6/1793, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi.
  • Mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.
  • Ngày 23/8/1793 huy động sức mạnh toàn dân chống thù trong giặc ngoài thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc”.
  • Ban hành luật tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021